Co je BIM

Informační model budovy, anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, tedy zkráceně BIM je digitální model budovy od projektování, přes stavbu ke správě budovy po celou dobu životnosti.

BIM je moderní, inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu. Usnadňuje výměnu informací v rámci procesu návrhu projektu, výstavby a používání budovy. Umožňuje tvořit a spravovat projekty pozemních a inženýrských staveb infrastruktury - rychleji, ekonomičtěji a s nižším dopadem na životní prostředí. BIM nabízí řešení pro návrh, vizualizaci, simulace a spolupráci vycházející z obsahově bohatých informací inteligentního modelu. Umožňuje tak lepší, informovanější rozhodování a boří překážky v procesech stavebnictví. Informační model budovy má širší a obecnější využití. Nemá sloužit pouze architektovi pro generování projektové dokumentace nebo stále aktualizovaných vizualizací, ale v celém životním cyklu budovy – počínaje architekty a projektanty, přes projektové manažery a stavební firmy až třeba po správu budovy.

Přechod na BIM je spojený s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií, které umožní BIM modely vytvářet a využívat. BIM přináší množství pozitiv, jako např.:

   ► úsporu nákladů a času počítané za celý životní cyklus stavebního díla,

   ► zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu,

   ► zlepšení kontroly stavebního procesu,

   ► zlepšení kvality výsledného díla,

   ► zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím při rozhodování v různých etapách životního cyklu stavby,

   ► ochranu životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu,

   ► snadnější možnost zpracování variant.

 

V praxi lze bohužel narazit na mnohé překážky, mezi velmi časté patří např.:

   ► nedostatek příležitostí pro implementaci BIM – chybějící požadavky ze stran investorů, uživatelů, správců

   ► zpracování jednotlivých stupňů dokumentace různými autory (zpracovateli),

   ► rozdělení financí mezi etapami stavebního procesu

   ► fragmentace stavebního průmyslu – oddělení konečného uživatele, investora, stavební firmy, členů projektového týmu a způsob jejich komunikace pomocí 2D dokumentů, textů a tabulek

   ► skutečná cena projektových prací a někdy až přílišný tlak na cenu, který se projevuje v nižší kvalitě návrhu a nemožnosti nalezení optimální varianty

   ► chybějící odborníci pro koordinaci projektu metodikou BIM

   ► nedostatečné vzdělávání účastníků stavebního procesu

   ► neochota k aplikaci nových přístupů v praxi

   ► zvyklosti z tvorby 2D dokumentace – způsob kreslení a obsah dokumentace

   ► chybějící pravidla (normy) pro formální stanovení procesů

   ► nedostatečná definice autorských a jiných vlastnických práv pro BIM model

   ► nekompatibilita používaných nástrojů a nedostatečná podpora – řešením by bylo předávání dat v otevřených formátech

   ► chybějící knihovna BIM objektů použitelná napříč různými platformami

   ► celková cena zavedení BIM – software, nastavení procesů ve firmě, školení pracovníků

   ► CAD manuály vydané některými organizacemi zaměřené na čistě formální stránku výkresové dokumentace a ne na obsah informací a práci s nimi.

 

CzBIM pomáhá tyto překážky účinně odbourávat a v současnosti roste i u nás počet profesionálů z oblasti stavebnictví, kteří BIM pro navrhování staveb používají a zabývají se širším využitím BIM metodiky a BIM modelů, což vede ke zlepšení spolupráce, analýzy a simulace v celém stavebním procesu. Díky využití jednotného informačního modelu budovy BIM lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby.

 

BIM pro architekty BIM pro stavební firmy
BIM pro projektanty TZB BIM pro statiky
BIM pro stavebni inženýry BIM pro vlastníky budov