Petr Matějka [CZ]

pedagog
ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictvÍ

 

  
 

Rámec koncepce výuky BIM v ČR
Scope concept of BIM in Czech educational system

 

Anotace / Annotation

Příspěvek se zaměřuje na nastínění problematiky výuky BIM v ČR na obecné úrovni. Představuje základní rámec koncepce zavedení BIM do výuky v ČR, který by měl posloužit jako podklad pro náplň činnosti pracovní skupiny CzBIM, která se implementací BIM do výuky bude zabývat. Koncepce se věnuje všem základním oblastem vzdělávacího systému ČR a snaží se vymezit strategické výstupy, které by mohly posloužit jako podklad pro úspěšné zavedení BIM do výuky tak, aby byla zajištěna konkurenceschopnost vzdělání ČR na evropském a světovém trhu.   
 
Presentation will outline issue of BIM education in the Czech Republic. It will introduce scope concept for implementation of BIM inside education in the Czech Republic. This should be used for work of czBIM workgroup focused on this area. This concept covers all main areas of education system in the Czech Republic. It tries to define strategic outputs which should help successfully achieve given goals so that Czech education system remains able to compete within European and global market.
 

Životopis / CV

Petr Matějka je v současné době zaměstnancem na ČVUT v Praze, kde se zaměřuje zejména na výuku BIM ve studijních oborech ekonomického a manažerského zaměření. Okolo problematiky BIM se začal pohybovat na studijní stáži v zahraničí před několika lety. Po svém příjezdu se začal věnovat modernizaci vyučovacích předmětů na vysoké škole, kde je zároveň zaměstnán. Na téma BIM aktivně publikuje vědecké publikace. Zabývá se zejména otázkou problematiky zavedení BIM do výuky a dopady použití metodiky BIM na rizika. 
 
Petr Matějka is currently working at CTU in Prague. He is mainly focused on teaching BIM at university courses in economic and management programs. He encountered BIM problematics during his studies abroad few years ago. After his return he started to work on modernisation of subjects at his school. He is also author of several publications on BIM methodology. Besides introducing BIM into Czech education system he is also concerned with influence of BIM on risk management.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see:
https://www.linkedin.com/pub/petr-mat%C4%9Bjka/3b/35a/523