Exact Control System a.s.

General Manager, předseda představenstva

 

 

Principy robotiky na zakázkách oprav silnic
Principles of Robotics for Road Repairs Contracts

 

Nejlepší pracovníci jsou roboti. Pracují rychle a přesně.
The best workers are robots. They work quickly and accurate.

 

Anotace / Annotation

Robot (stavební stroj) funguje, pokud je řízen bezchybnými daty a programem. Kvalita výrobku (silnice) vzniká již na úrovni kvality vstupních dat, modelování ideálního řešení (BIM) a řízení kvality prací (lidí a strojů).
 
Robot (a construction machine) works when it is controlled by errorless data and program. The quality of the product (road) occurs already at the level of the quality of input data, modeling of ideal solutions (BIM) and quality control work (people and equipment).
 

Životopis / CV

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI: Exact Control System, a.s., ČR, 2007–2016, předseda představenstva, Exact Svenska Mätcenter AB, Švédsko, 2003–2007, projektový manažer a geodet, České vysoké učení technické, ČR, 1996–2003, asistent VZDĚLÁNÍ: Folksuniversitetet, Cambridge Career Award, Malmö, Švédsko, 2005, Projektový management, ČVUT v Praze, stavební fakulta, katedra geodézie K151, 1996–2001, doktorandské studium ČVUT v Praze, stavební fakulta, 1991–1996, Inženýrské studium.
 
WORK EXPERIENCE: Exact Control System, a.s., Czech Republic, 2007-2016, General Manager, Exact Mätcenter Svenska AB, Sweden, 2003-2007, Project Manager and Surveyor, Czech Technical University in Prague, Czech Republic, 1996-2003, Assistant | EDUCATION: Folksuniversitetet, Cambridge Career Award, Malmo, Sweden, in 2005, Project Management, Czech Technical University in Prague, Civil engineering, Department of Geodesy and Cartography 1996-2001, PhD study, Czech Technical University in Prague, Civil engineering, 1991-1996, Engineering studies.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see:
---