BIM & Výuka

PS#02: BIM & Výuka
Činnost skupiny je ve fázi zrodu a jejím záměrem je sdružit odborníky z vysokých i středních škol. Umožnit jim sdílení informací a zkušeností s rozvojem výuky metody BIM.

Kontakt na PS: PS02@CzBIM.org 

Cíle pracovní skupiny

Pracovní skupina má následující cíle:
- Monitorovat situaci v oblasti vzdělávání BIM na české i mezinárodní úrovni
- Podporovat horizontální i vertikální komunikaci a spolupráci napříč vzdělávacím systémem ČR
- Účastnit se na přípravě podkladů a implementaci BIM do vzdělávacího systému ČR
Cíle pracovní skupina naplňuje skrze své dobrovolné členy. Dlouhodobým záměrem pracovní skupiny je sdružit zástupce všech stupňů vzdělávání a klíčových institucí vzdělávacího systému.

Vedoucí pracovní skupiny
Petr Matějka, ČVUT v Praze

Seznam členů

PS02 se oproti ostatním pracovním skupinám CzBIM vyznačuje svým rozsahem a způsobem spolupráce. Ten vychází z rozmělněnosti vzdělávacího systému. Záměrem PS02 je sdružit zástupce všech dotčených institucí z oblasti poskytovatelů i příjemců vzdělávání. Těch je pochopitelně značné množství, proto je členství v PS02 rozděleno do dvou kategorií:
1) Aktivní členství
2) Pasivní členství
Aktivní členové jsou členové, kteří se podílejí na tvorbě výstupů PS02 a zajišťují fungování pracovní skupiny. Aktivní členství je podmíněno konkrétní činnosti člena v souladu s plánem činnosti PS02. Pasivní členové jsou členové, kteří mají o problematiku BIM a vzdělávání zájem a pro výstupy PS02 je relevantní, aby byli do její činnosti zapojeni, nicméně jsou příliš limitováni na to, aby se na fungování PS02 podíleli aktivně. Pasivní členové jsou oslovováni za účelem konzultací nebo připomínkování výstupů a činnosti PS02. V závislosti na vytížení jednotlivých členů se jejich příslušnost do zmíněných kategorií mění. V předsednictvu CzBIM zastupuje PS02 Rudolf Vyhnálek, cadconsulting, spol. s r.o.

 


Plán činnosti

Září 2017:
- Restrukturalizace PS02 a aktivace jejích členů
- Příprava dotazníkového šetření na SŠ ohledně výuky BIM (cíl: formulace kurikula, spolupráce s VŠ, pomoc pro SŠ)
Rok 2017:
- Stanovení dalších cílů PS02 (zaměřených zejména na tvorbu výstupů, aktivní spoluúčasti na zavádění BIM v ČR v rámci připravované koncepce a podporu celoživotního vzdělávání)
- Realizace dotazníkového šetření na SŠ ohledně výuky BIM
- Příprava tvorby učebnice BIM pro SŠ a VŠ

Aktuální informace
Pracovní skupina se aktuálně soustředí na získávání a sběr praktických poznatků implementace BIM do výuky, a to zejména na středních a vysokých školách, zejména kvůli složení PS02 zejména ze středoškolských a vysokoškolských pedagogů. Poznatky jsou v rámci skupiny sdíleny a vyhodnocovány. V současné době probíhá v PS02 restrukturalizace skupiny a aktivace členů. Fungování restrukturalizované skupiny se předpokládá od září 2017.

Archiv
Zástupci PS02 se pravidelně účastní konferencí BIMDay a BIM ve stavebnictví:
BIMDay 2014
BIM ve Stavebnictví 2015
BIM ve Stavebnictví 2015 (Workshop)
BIM ve Stavebnictví 2016 (Workshop)
BIMDay 2016
BIM ve Stavebnictví 2017
BIM ve Stavebnictví 2017 (Workshop)

V roce 2014 vznikla koncepce zavedení BIM do výuky v ČR (verze k 6.9.2016)