Christoph Eichler [AT]

BEHF corporate architects

BIM Operations Director

 

 
 

BIM - struktura a funkce
BIM - structure and function

 

Vše je o struktuře.
Everything is about structure.

 

Anotace / Annotation

Zavedení pravidel pro tvorbu virtuálních budov a představení připravované BIM normy v Rakousku.
 
Introduction to a guideline for creating virtual buildings and the performance of the imminent austrian BIM-standard.
 

Životopis / CV

Christoph započal se studiem architektury v roce 2002 v Německu a absolvoval v roce 2006. Od roku 2005 do roku 2011 pracoval pro BKK-3 Architects ve Vídni. V roce 2011 se zaměřil na BIM a založil společnost poskytující BIM služby A4A - Architects for Architects. Vzhledem ke svému zaměření se stal členem Rakouského normalizačního institutu, aby připravil rakouskou normu pro BIM. Zúčastnil se také IG-Lebenszyklus, kde pracoval na vytvoření katalogu požadavků pro dodavatele staveb založeném na životním cyklu budovy dokončeném v roce 2014. V roce 2012 se zúčastnil výzkumného projektu ‘BIM Sust ain’ jako zástupce ARCHICADU na Technické univerzitě ve Vídni. Díky svým zkušenostem s velkými BIM projekty začal v roce 2013 pracovat v BEHF Coporate Architects jako provozní ředitel pro BIM. Zde je pověřen sestavením plynulého BIM procesu pro širokou škálu projektů různé velikosti. V roce 2013 byl zakládajícím členem OPEN BIM FORUM, think tanku inženýrů a architektů pro stavební průmysl. V roce 2014 dokončil svou knihu "BIM-Leitfaden. Struktur + Funktion" - pravidla pro tvorbu struktur virtuálních budov. V letošním roce se také stal předsedou Rakouské asociace uživatelů Archicad (AAUA).
 
Christoph started his studies of architecture in 2002 in Germany and graduated in 2006. During his practical time in 2005 he started to work at BKK-3 Architects in Vienna and stayed there up to 2011. In 2011 he focused on work in BIM-Structure and founded BIM-serviceprovider A4A – Architects for Architects. Thanks to his specialization he became a member of Austrian Standard Institute to set up a Austrian BIM-standard. He also participated at IG-Lebenzyklus to set up Lifecycle based catalog of Requirements for constructors completed in 2014. In 2012 he joined research project ‘BIM Sust ain’ as ARCHICAD- representative at TU-Wien. Because of his experience in big BIM-projects he moved to BEHF Coporate Architects as BIM Operations Director in 2013. There he is commissioned to assemble a running BIM-process for wide range of projects in a wide variety of magnitude. In 2013 he was charter member of the OPEN BIM FORUM, an engineer, architect & building industry based Think Tank. In 2014 he finished his book 'BIM-Leitfaden. Struktur + Funktion' - a guideline for creating virtual building structures. In 2014 he became chairman of the Austrian Archicad User Association (AAUA).

 

 

On-line životopis na: / For on-line CV see: N/A