Skanska a.s. / ČVUT v Praze

---

 

 

Informační modelování v dopravních stavbách – kvalita a efektivita
Informační modelování v dopravních stavbách – kvalita a efektivita

 

---
---

 

Anotace / Annotation

Přednáška bude zaměřena na využití informačního modelování především v oblasti realizace dopravních staveb (DS). Prezentovány budou přístupy zvyšující efektivitu výstavby DS a snižující rizika s ní spojená. V závěru přednášky bude prezentován program RIRI, využitelný pro hodnocení kvality (geometrických parametrů) vrstev a konstrukcí v dopravním stavitelství dle ČSN.
 
The lecture will focus on the use of building information modeling, especially in the area of transportation construction (TC). Approaches improving the efficiency of TC construction and reducing risks associated with it will be presented. RIRI program, useful for evaluating the quality (geometric parameters) layers and structures in highway construction in accordance with Czech national standards, will be presented at the end of the lecture.
 

Životopis / CV

2010 - 2011 - University of Calgary, Kanada. 2011 - Ukončení magisterského studia na FSv, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby. 2011 - 2013 – Softwarový konzultant v oboru infrastruktura. 2013 - 2014 – University of California, Berkeley, USA. 2014 - Ukončení doktorského studia na FSv, ČVUT v Praze, obor Konstrukce a dopravní stavby. 2015 - Geonius B.V., Nizozemsko. Pracovní stáž. Od 2015 – zaměstnanec Skanska a.s. a ČVUT v Praze. Josef Žák je v současné době zaměstnancem Fakulty stavební ČVUT v Praze a Skanska a.s. Na Fakultě stavební se, mimo jiné, věnuje výuce BIM na studijním oboru Konstrukce a dopravní stavby. Ve společnosti SKANSKA se věnuje rozvoji BIM v dopravním stavitelství na pozici Vedoucího BIM. Josef Žák je autorem, nebo spoluautorem více než 50 publikací v oboru dopravního stavitelství.
 
2010 - 2011 - University of Calgary, Canada. 2011 - Finished master’s studies at FSv, CTU in Prague, Structural and Transportation Engineering. 2011 - 2013 – Software consultant for infrastructure. 2013 - 2014 – University of California, Berkeley, USA. 2014 - Finished doctoral studies at FSv, CTU in Prague, Structural and Transportation Engineering. 2015 - Geonius B.V., Nizozemsko, Internship. since 2015 – Skanska a.s. and CTU in Prague employee. Josef Zak is currently employed at Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague and Skanska a.s. He is, as the faculty member, dedicated to teaching BIM at the Structural and Transportation study programme. Josef Zak is responsible for development of BIM in infrastructure projects as the Head of BIM at Skanska a.s. Josef Zak is author or co-author of more than fifty publications in the field of civil engineering.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see:
https://cz.linkedin.com/in/josef-zak-05695640