Petr Tomáš, Aleš Lubas [CZ]

Ing. Petr Tomáš
projektant podzemních staveb, BIM Representative Mott MacDonald CZ
underground construction engineer, BIM Representative Mott MacDonald CZ

 

Ing. Aleš Lubas, Ph.D.
projektant mostů a inženýrských konstrukcí
bridge and engineering constructions engineer

 

Příprava a správa dopravních staveb

Transportation buildings preparation and management

 

BIM je silným nástrojem pro přípravu a správu zejména dopravních a navazujících staveb (železnice, silnice, metro) i s ohledem na principy udržitelné výstavby.

BIM is a strong tool for preparation and management of transportation buildings and connected infrastructure (railways, roads, undergrounds) also with respect to sustainable developement.

 

Anotace / Annotation

Přednáška se zaměří na možnosti přípravy a správy dopravních staveb za použití nástrojů Informačního modelování staveb (BIM). Budou naznačeny specifické přístupy k liniovým stavbám, uvedeny nástroje a možnosti ke zvýšení efektivity, kvality a snížení investičních i provozních nákladů.
 
Presentation will focus on preparation and management of transporation buildings and infrastructure with tools of building information modelling (BIM). It will denote specifics of approach for linear structures, show tools and possibilities to improve efficiency, quality and to save investment and operation costs.
 

Životopis / CV

Petr Tomáš je absolvent magisterského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, Obor konstrukce a dopravní stavby se zaměřením na geotechniku. Od roku 2004 byl zaměstnán jako projektant podzemních staveb městské infrastruktury – ražené a hloubené kolektory, ražené kanalizace apod. Pro Mott MacDonald pracuje od roku 2011 a věnuje se projektování podzemních staveb jako je metro apod. V rámci MM CZ se věnuje také implementaci BIM do projektů.
 
Petr Tomáš graduated at the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, program Structural and Transportation Engineering with focus on geotechnics. Since 2004 he was employed as engineer of underground city infrastructure - mined and covered collectors, sewerage and the like. He works for Mott MacDonald since 2011 designing underground stuctures like metro etc. In Mott MacDonald CZ he is also implementing BIM to current projects.
 
Aleš Lubas je absolvent magisterského a navazujícího doktorského studia na Stavební fakultě ČVUT v Praze, Obor konstrukce a dopravní stavby. Od roku 2004 je zaměstnán v Mott MacDonald CZ, kde se věnuje projekci mostů a inženýrských konstrukcí v České republice i zahraničí. Věnuje se mj. i implementaci BIM do přípravy dopravních staveb.
 
Aleš Lubas graduated at the Faculty of Civil Engineering CTU in Prague, program Structural and Transportation Engineering where he also received his PhD degree. He works for Mott MacDonald since 2004 designing bridges and engineering constructions in Czech Republic and abroad. He is also concerned with introduction of BIM to traffic infrastructure project preparation.