Představení a poslání

Odborná rada pro BIM (CzBIM) je spolek, jež se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu budovy neboli metodě BIM, a to nejen s důrazem na uplatnění a zavádění této metody v České republice. CzBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických, tak i fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM jak u nás, tak i ve světě. CzBIM bere ohledy na specifika českého prostředí, (např. normy, legislativa) a pomáhá uvádět BIM do praxe.


Hlavním posláním CzBIM je popularizace, vzdělávání, standardizace, rozvoj možností a uplatnění metody BIM v České republice.


Mezi další aktivity CzBIM patří: 

► získávání a shromažďování informací týkajících se zavádění metody BIM jak v České republice, tak i v zahraničí a jejich poskytování a prezentace členům Spolku, odborné i laické veřejnosti, a to formou odborných přednášek a konferencí, webové prezentace a tištěných publikací;
► propagaci principů a výhod metody BIM pro jednotlivé stavební pozice a profese (investor, projektant, zhotovitel, rozpočtář aj.) ve všech fází projektu, a to včetně fáze provozu a údržby stavby (facility management);
► provázání principů informačního modelu stavby s konceptem trvale udržitelného rozvoje;
► pořádání odborných konferencí, seminářů a školení;
► publikační činnost;
► vytváření a podporováváni pracovních skupin, které řeší problematiku BIM v širokém spektru oblastí (odkaz na pracovní skupiny).


Odborná rada pro BIM iniciuje vědecko-výzkumnou spolupráci mezi fakultami v rovině akademické se snahou propojit a iniciovat spolupráci všech zainteresovaných kateder, kterých se metoda BIM ve svém rozsahu dotýká. Z hlediska dopadu výzkumu pro praxi CzBIM také spolupracuje s profesními komorami (ČKA, ČKAIT) a odbornými svazy (SPS, ČSSI).