Tomáš Minka [CZ]

Ing. Tomáš Minka

technický ředitel / technical director
di5 architekti inženýři s.r.o.
 

Přínos BIM pro investora nebo vlastníka
BIM benefits for the investor or owner

 

Prostor je příležitost, BIM jsou informace o prostoru, tedy BIM je způsob, jak příležitost nepropást.
N/A

 

Anotace / Annotation

BIM přináší nesporné výhody všem zúčastněným již ve fázi návrhu stavby a v průběhu projektových prací. Ovšem největší potenciál BIM vidíme při provozu budovy. Je to nejdelší období životního cyklu s největším objemem spotřebovaných finančních prostředků a tedy s největším potenciálem pro efektivní úspory. Z těchto důvodů hledáme možnosti, jak BIM data vzniklá v rámci projektu předat našim klientům tak, aby je mohli dále používat, udržovat aktuální, doplňovat si je a tím získat přidané benefity. BIM řešení má přínosy nejen pro novostavby, ale i v podobě pasportu pro stávající budovy a také pro památky. Představíme naše zkušenosti s BIM v praxi, kam už jsme došli a kde vidíme náš cíl.
 
BIM brings undeniable benefits to everyone involved already at the design stage and during working on project. The greatest potential of BIM we see during the operation of the building. It is the longest period of the life cycle with the largest volume of consumed financial resources and therefore it has the greatest potential for effective savings. For these reasons, we are looking for ways how to give the BIM data, generated under the project, to the clients so that they can continue to use it, to keep it updated, to complete it and so get the additional benefits. BIM solution has benefits not only for new buildings, but also in the form of a passport for existing buildings as well as historical monuments. We will present our experience with BIM in practice, where we have come yet and where we see our goal.
 

Životopis / CV

V roce 1996 absolvoval inženýrské studium ČVUT v Praze, fakultu stavební, obor pozemní stavby, modul konstrukce a statika pozemních staveb. Od roku 2003 autorizovaný inženýr ČKAIT v oboru statika a dynamika staveb. Od roku 1995 pracuje v projekci pozemních staveb na projektech rozmanitého charakteru: administrativní a veřejné objekty, průmyslové stavby, obytné a rodinné domy. V roce 1997 spoluzaložil projekční společnost di5 architekti inženýři s.r.o., kde postupně zastával funkce hlavní inženýr projektů a hlavní statik. Nyní má v této společnosti jako člen nejužšího vedení na starosti technický rozvoj, kontrolu projektů a provoz IT zázemí. Po celou svou profesní dráhu se zabývá využitím IT v procesu projekční přípravy staveb a hledáním optimálního využití rozličných programových nástrojů. Problematika BIM je pouze logickým pokračováním těchto činností.
 
N/A
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: N/A