Katarzyna Knap-Miśniakiewicz [PL]

Projektantka v oboru tepelného inženýrství

Pracownia Projektowa Inżynierii Cieplnej

 
 

Multi-oborový projekt energeticky úsporného domu
Multi-branch project of energy-efficient house

 

Na světě není nic mocnějšího než myšlenka, která přišla včas. [Victor Hugo]
There is nothing more powerful than an idea whose time has come. [Victor Hugo]

 

Anotace / Annotation

Přednáška se zabývá výsledky využití BIM metodologie v projektu energeticky úsporného domu. Model architektury a konstrukce byl načten do programu DDS-CAD, kde byly zpracovány výpočty vzduchotechniky a systému vytápění.
 
This lecture treats about the results of using BIM methodology in the project of energy-efficient house. The model of architecture and structure has been uploaded to DDS-CAD software, which the hydraulic calculations of mechanical ventilation and heating system have been included.
 

Životopis / CV

V roce 2006 jsem získala magisterský titul v oboru technologie prostředí. Zaměřila jsem se na vytápění, klimatizaci, ochranu ovzduší a využití odpadního tepla. Osm let se specializuji na návrhy vzduchotechniky a systémů vytápění založených na ekologických zdrojích a na přesné systémy kontroly monitorující provoz zařízení v nízkoenergetických budovách. Mým záměrem je zavést BIM do procesu návrhu pro vytvoření digitálního modelu dané stavby.

Jsem autorkou několika článků z oblasti systémů vytápění a informačních technologií. Jsem členkou Polské asociace stavebních inženýrů a Skupiny informačních technologií ve stavebnictví.

 
Since 2006 year I have held the title of Master of Science in the field of Environmental Engineering. I majored in Heating, Air Conditioning, Air Protection and Thermal Waste Utilisation. For 8 years I have been specializing in ventilation design and heating systems based on eco-friendly heat sources and precision cintrol systems monitoring the operation of devices in low-energy buildings. My purpose is to introduce BIM software to the designing process in order to create a digital model of a given facility.

I am the author of several articles in the field of heating technology and information technology. I belong to The Polish Association of Civil Engineers and the Cluster of Information Technologies in Building Industry.

 

 

On-line životopis na: / For on-line CV see: N/A

http://pl.linkedin.com/pub/katarzyna-knap-mi%C5%9Bniakiewicz/58/405/259