Martin Černý [CZ]

vědecký pracovník / junior researcher
Centrum AdMaS, Fakulta stavební, VUT v Brně / AdMaS Center , Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology

 

  

BIM ve veřejných zakázkách: komentář pracovní skupiny pro BIM & standardy a legislativu

BIM in public procurement: comments of working group BIM & standards and legislation

 

Když se chce, všechno jde
If there is a will, there is a way

 

Anotace / Annotation

Na začátku tohoto roku přijala Evropská unie novou směrnici o veřejných zakázkách 24/2014/EU. Pracovní skupina czBIM pro BIM & standardy a legislativu se proto letos soustředila na odhalení BIM v této směrnici. V přednášce bude představena směrnice a hlavní body našeho komentáře. Především se ale podíváme na to, jak by mohla implementace směrnice ovlivnit použití BIM v českém stavebnictví. 

 
At the beginning of 2014 European Union has adopted new PUblic Procurement Directive 24/2014/EU. Workgroup of czBIM for BIM & Standards and Legislation has therefore focused on revealing BIM in this directive. New EU directive and our main comments on it will be presented. In what way could this new directive implementation influence BIM employment in Czech building industry?
 

Životopis / CV

Martin Černý vystudoval na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně obor geodézie. V rámci svého doktorského studia (již téměř dokončeného) se setkal s informačním modelováním budov na pracovní stáži ve Velké Británii. Tam pracoval pro profesora Stephena Lockleyho na Northumbria university. Mimo jiné se podílel na vzniku britské národní BIM knihovny (NBL) vývojem nástrojů podporujících otevřené standardy, především IFC. I po návratu do ČR v roce 2012 se nadále věnuje BIM jako Junior Researcher v Centru AdMaS na Fakultě stavební VUT v Brně, které reprezentuje v Odborné radě pro BIM. Pokračuje i ve spolupráci s Northumbria University a podílí se nadále na vývoji nástrojů pro tvorbu NBL směrem k otevřeným standardům a na dalších projektech. Zároveň se zabývá vztahem BIM a GIS a doufá, že se mu podaří díky tomuto spojení podpořit problematiku rozvoje chytrých měst a regionů.
 
Martin Černý graduated from geodesy at the Faculty of Civil Engineering of the Technical University in Brno. As a part of his Ph.D. studies (almost completed) he came to contact with building information modeling during his work placement in the UK. He worked there for Professor Stephen Lockley at Northumbria University. Among other things he contributed to creation of the British National BIM Library (NBL) by developing tools supporting open standards, in particular the IFC. Even after returning to the Czech Republic in 2012, he remains committed to BIM as a Junior Researcher at the Center AdMaS at the Faculty of Civil Engineering of the Technical University in Brno, which he represents at the Professional Board for BIM. He continues in collaboration with Northumbria University and participates on development of the tools for creating NBL towards open standards and other projects. He also deals with the relationship between BIM and GIS and hopes that through this link he can support the issue of the development of smart cities and regions.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: https://www.linkedin.com/pub/martin-cerny/52/b68/331