Markéta Havlíčková [CZ]

Ing. arch. Markéta Havlíčková

architektka
MS architekti s.r.o.
 

Pilotní projekt v prostředí BIM
Pilot project in the BIM environment

 

BIM od plenek přes mateřskou školu
BIM from diapers through kindergarten

 

Anotace / Annotation

Představení projektu soukromé mateřské školy se specifickým vnitřním prostředím. Návrh byl vytvořen v programu ArchiCAD, ve kterém byla testována využitelnost a efektivnost BIM pro projekty obdobného charakteru a velikosti, efektivita ve vazbě na profese, ale i výkazy výměr, atd.
 
Presentation of a project of private nursery school with a specific internal environment. The proposal was created with ArchiCAD, in which there was tested the usability and effectiveness of BIM for projects of similar nature and size, efficiency in relation to the profession, but also bills of quantities, etc.
 

Životopis / CV

Markéta Havlíčková je absolventkou Stavební fakulty ČVUT (obor architektura a stavitelství). Působila v projekční kanceláři Valkoun (Praha 4 – Šeberov), Ateliér A.B.D. s.r.o. (Praha 1), Brother & Duck International s.r.o. a od roku 2011 v MS architekti s.r.o. Od listopadu 2010 působí v Komisi pro regeneraci městské památkové zóny v Českém Brodě.
 
Markéta Havlíčková is a graduate of the Faculty of civil engineering at the Czech Technical University in Prague (study program Architecture and Engineering). She worked in the design office Valkoun (Praha 4 - Šeberov), Studio A.B.D. Ltd. (Praha 1) Brother & Duck International Ltd. and since 2011 in MS Architects Ltd. Since November 2010 she is also in the Commission for the regeneration of urban conservation area in Český Brod.
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: N/A