Ing. Petr Kotek PhD.

energetický specialista / energy specialist
EnergySim s.r.o.
 

Energetická náročnost budov v BIM
Energy performance of buildings in BIM

 

N/A
N/A

 

Anotace / Annotation

V současné době je stran investorů a developerů stále častěji kladen požadavek na budoucí nízké provozní náklady navrhovaných objektů za energie, je kladen větší důraz na šetrnost objektu k životnímu prostředí a velké developerské projekty podstupují LEED či BREEAM certifikací. Energetická náročnost budovy v těchto certifikacích pak hraje významnou roli. Bavíme-li se o návrhu nového objektu, tak bezesporu úvodní energetické analýzy a rychlá zpětná vazba díky informačnímu modelu budovy napomůže architektům a projektantům docílit nejen energeticky šetrný objekt, ale pomocí BIM dokážeme predikovat stavy vnitřního prostředí za různých okrajových podmínek.

Energetická náročnost také stále častěji zajímá provozovatele stávajících budov a facility manažerské společnosti do svých plánů zahrnují i strategie na snížení provozních nákladů za energie. Informační model budovy pak může obsahovat veškeré informace k sestavení nejen takové strategie, ale také informace, na základě kterých lze vystavit průkaz energetické náročnosti, rychle získat informace pro kontroly účinnosti kotlů či klimatizace požadované zákonem o hospodaření energií.

Na trhu existuje celá řada energetických zahraničních softwarů podporující IFC či XML formáty nicméně žádný, který by splňoval českou legislativu a byl plnohodnotným BIM nástrojem.

Příspěvek shrnuje veškeré dostupné energetické softwary využitelné v rámci BIM, shrnuje výhody, nevýhody a oblast použití těchto softwarů.

V závěru prezentace bude představen český software ES:tool, kterým lze např. vystavit PENB dle české legislativy z dostupného 3D modelu či XML formátu.
 
Currently, the investors and developers are increasingly demanding for low energy costs during operating of the proposed buildings. There is more emphasis on environmentally friendly buildings, large developers’ projects are undergoing LEED or BREEAM certification. Energy performance of buildings plays in these certifications important role. When we talk about the design of a new building, then certainly initial energy analysis and rapid feedback through the Building information model helps architects and designers to achieve not only energy-friendly building, but by using BIM we can predict states of the interior environment during different boundary conditions.

Energy intensity also increasingly interests operators of existing buildings. Facility management companies include in their strategies also plant for reduction of operation costs for energy. The building information model can contain all the information to build not only such a strategy, but also information that can be basis for issuing a certificate of energy efficiency, quick source of information for monitoring the efficiency of boilers and air conditioning that is required by energy law. There are many foreign energy softwares supporting IFC or XML formats on the market, however none of them meets Czech legislation and is a full-value BIM tool.

This paper summarizes all available energy softwares usable within BIM, summarizes the advantages, disadvantages and scope of these softwares .

At the end of the presentation there will be presented a Czech software ES:tool, which can for example create PENB (Building Energy Performance Certificate) that meets Czech legislation, from available 3D model or XML format.
 

Životopis / CV

Petr Kotek se aktivně zajímá o úspory energií ve stavebním sektoru. V souvislosti s evropskou a českou legislativou se zaměřuje na optimalizace energetické náročnosti převážně klimatizovaných administrativních budov.

Vystudoval obor Pozemní stavby a konstrukce se specializací Stavební fyzika a technické zařízení Budov na Fakultě stavební ČVUT v Praze. V rámci postgraduálního studia na ČVUT (školitel prof. Karel Kabele, CSc.) se zaměřil na počítačové modelování budov, stochastické modelování matematických problémů a na holandské univerzitě TU-Eindhoven vystudoval obor „Building Performance Simulation" pod vedením prof. Jana Hensena.

Od 05/2012 působí ve společnosti EnergySim jako jednatel, energetický specialista, poradce MPO pro energetiku a autorizovaný inženýr TZB. Hlavní činnosti je projekce TZB (VZT, ÚT, ZTI, PLYN) převážně pro nízkoenergetické a pasivní domy. Další činností je samotná energetika staveb (energetické audity, průkazy energetické náročnosti, optimalizační posudky a energetické simulace chování budov).

Petr Kotek je zároveň místopředsedou Asociace energetických specialistů a spoluzakladatel České rady pro šetrné budovy.
 
 
N/A
 

On-line životopis na: / For on-line CV see: http://cz.linkedin.com/pub/petr-kotek/20/b0/578